dinsdag 28 mei 2019

Het witwassen van Nederlands Indische diaspora is racisme

Ik heb drie keer een nieuwe introductie voor deze tekst geschreven omdat de inhoud bij nogal wat mensen een gevoelige snaar kan raken. Echter is dit een zeer problematisch en tegelijkertijd onbesproken onderwerp, vandaar dat ik gelijk ter zake kom. 

Stop met het (proxy) racistische witwassen van mijn sociale constructie!

Ik zie het continu gebeuren en niet alleen door racisten maar ook door een hoop mensen die zeggen te strijden tegen racisme. Hoe vaak ik African diaspora, Antifascisten, en zelfs de model geassimileerden uit mijn eigen sociale constructie Nederlands Indische diaspora (oftewel 'Indo' maar dit is een racistische term. Hier kom ik nog uitgebreid op terug) 'wit' heb zien noemen en dat anderen deze mensen daar niet op aanspreken, het is gewoon kwalijk. Ik zie in het Nederlandse antiracisme circuit al jaren mensen uit mijn gemeenschap die hier tegenaan lopen en zie ook wat dat met hun doet en dat breekt elke keer weer mijn hart. Heel veel Nederlands Indische Diaspora van de jongere generaties ondergaan al zoveel geweld vanwege hun identiteit en zijn geindoctrineerd met de zelfhaat die vanuit de kolonie meegenomen werd naar Nederland na de dekolonisatie van de archipel.

Het is daarom dat ik in de rest van de tekst uitgebreid in zal gaan op waarom het witwassen van ons racisme is en waarom het dus moet ophouden. Velen kennen niet het verhaal achter de Nederlands Indische diaspora en het racisme achter het ontstaan en bestaan van onze sociale constructie, wanneer men die wel zou kennen zouden een hoop minder mensen ons witwassen. Wanneer men zichzelf verdiept zou hebben in Nederlands racisme en kolonialisme in Oost Indië/Nederlands Indië had men ons een hoop racistische agressies bespaard. Echter is onze geschiedenis voor veel antiracisten niet  relevant omdat we niet zwart zijn en daarom volgens hun minder racisme ondergaan. Ik ben overigens verbaasd dat er zo weinig interesse is vanuit antiracisten uit andere sociale constructies. Nederland maakte zich in Oost Indië namelijk al schuldig aan slavernij toen de WIC nog niet eens bestond. De VOC slavernij duurde ook veel langer dan de WIC slavernij en er waren perioden dat het aandeel van de VOC veel groter was dan dat van de WIC. Ook was er in Nederlands Indië veel eerder apartheid dan in Zuid Afrika. Men zou daarom toch verwachten dat antiracisten deze geschiedenis ook relevant vinden maar het is vooralsnog erg bedroevend hoe weinig mensen interesse tonen en hoeveel mensen de grootst mogelijke onzin verspreiden over de geschiedenis van onze volken.
Bovenstaande afbeeldingen zijn slides uit een lezing   over slavernij in Oost/Nederlands Indië van Reggie Baay

Om het verhaal van mijn sociale constructie  zo goed mogelijk te kunnen uitleggen moet ik terug in de geschiedenis, naar de het ontstaan van mijn sociale constructie, om precies te zijn. Ik zal eerst deze geschiedenis vertellen en erna ingaan op wat voor racistische impact bepaalde situaties of gebeurtenissen hadden. En wat voor impact ze nog steeds voor veel mensen hebben. De geschiedenis die ik hier weergeef geldt vanzelfsprekend niet voor iedere Nederlands Indische diaspora, zo zullen er veel situaties zijn die toch iets genuanceerder waren dan ik hier beschrijf. Ook zijn genoemde ontwikkelingen niet persé van de een op de andere dag gebeurd maar was er vaak ook sprake van een geleidelijk proces. Ondanks al die nuances zullen de meeste Nederlands Indische diaspora een vergelijkbare geschiedenis hebben.

Het racistische begrip "Indo Europeaan" deed hen intrede vlak na de VOC invasie, onder bevel van Coen, op Jacatra en de daarop volgende stichting van Batavia. Hiervoor noemden ze ons "Mestiezen", een overblijfsel van de Portugezen die eerder dan Nederland al handelsposten hadden in de Archipel. De VOC verdiende in die periode al grof geld aan slavernij, zoals ik al eerder aangaf en hierboven op de foto's terug te zien is. Anders dan bij de WIC, die pas ten tijde van deze invasie opgericht werd, waren de mensen in dienst van de VOC meer slavenhouders dan slavenhandelaars. Deze VOC medewerkers maakten ook vrouwen tot slavin, zogenaamd voor huishoudelijk werk maar vooral om deze vrouwen voor hun eigen lusten te misbruiken. Deze vrouwen werden Njai genoemd. Nu gaan er genoeg geromantiseerde verhalen rond over hoe kolonisten en Njai echt verliefd waren enz. en hoewel dat best eens het geval kan zijn geweest, is dit witgewassen geschiedenis. In werkelijkheid werden deze vrouwen dus massaal verkracht. Daarnaast werden ze door hun gemeenschap verguisd juist omdat ze Njai waren. Als gevolg van deze vele verkrachtingen werden er massa's kinderen geboren. Deze kinderen werden, wanneer ze erkend werden door hun vader, vanwege hun "Europese bloed", 'Indo-Europeanen'genoemd (hiervan komt de term Indo) naast de groepen die er al waren, 'inlanders' voor de oorspronkelijke bewoners en 'totok' voor witte kolonisten uit Nederland. "Indo Europeanen" werden aanvankelijk als 'Europeaan' gezien. Wanneer de vader ze niet erkende groeiden ze op in de kampongs als "inlands" kind.

1: Even voor de duidelijkheid: de koloniale termen voor de verschillende bevolkingsgroepen in Oost/Nederlands-Indië (inlander, indo-Europeaan, gelijkgestelden, totok, gebruik ik normaal gesproken uit principe niet omdat het racistische termen zijn die uiteindelijk  bijdroegen aan een racistische hiërarchie en aan apartheidswetgeving. Ik gebruik deze koloniale termen nu toch om ze in hun racistische context te plaatsen en omdat het anders te ingewikkeld wordt. Het is voor jullie handig om te weten dat wanneer ik de koloniale term gebruik ik het over de betreffende groep heb ten tijde van de kolonisatie. Dus als ik 'Nederland Indische diaspora' schrijf dan bedoel ik de groep in het heden hier in Nederland (bijv) . Als ik 'Indo Europeaan' gebruik dan bedoel ik de groep die daadwerkelijk in die racistische hiërarchie leefde.

"Indo Europeanen" speelden een belangrijke rol voor de VOC, aangezien zij vaak als vertegenwoordigers van de VOC ingezet werden omdat zij konden vertalen en de gebruiken van de oorspronkelijke volken kenden. In die tijd hielden de "Indo Europeanen" er meestal hun indigenous gebruiken op na. De VOC had een unieke manier van het onder controle houden van de koloniën, omdat de republiek zo klein was stichtte de VOC alleen handelsposten waar andere landen, als Engeland, vestigingskoloniën stichtten waarna ze de oorspronkelijke bewoners verdrongen met Engelse kolonisten. De VOC daarentegen liet de lokale autoriteiten de kolonie besturen, ze benoemden dan een regent (indien mogelijk degenen die al leiders waren voor de invasies, anders werd een VOC gezind persoon tot regent benoemd) maar zetten deze onder druk om te regeren zoals de VOC dat wou. Dit deden ze bijvoorbeeld door Indo Europeanen hun intrek te laten nemen bij de regent als "adviseur". De "adviezen" van de Indo Europeanen werden meestal gedwee uitgevoerd want deden de regenten dat niet dan konden ze op grof geweld rekenen. Deze manier van koloniseren bleek effectief en al spoedig vervulden de "Indo Europeanen" de meeste bestuurlijke functies van de koloniën. Aanvankelijk hielpen de Indo Europeanen hun vaders bij de VOC dus. Echter groeide deze groep zo snel dat deze groep de grootste groep "Europeanen" was en dat werd al vlug problematisch voor de Nederlanders.


Er zijn mensen die deze term hebben geclaimd en tot geuzennaam hebben verheven. Echter is dat niet aan onze sociale constructie want met deze term wordt een hele andere gemeenschap onderaan in een racistische hiërarchie geplaatst, de groep die inlanders genoemd werd, De oorspronkelijke bewoners zonder Europese (voor)ouders zijn dus degenen die bepalen of die term onderdrukkend is of niet. Als alternatieve term gebruik ik zelf 'Nederlands Indische diaspora' omdat onze sociale constructie geen Indonesiërs zijn want wij zijn vanuit Nederlands Indië verspreid en onze families kozen er zelf voor om geen Indonesiërs te worden. Aangezien witte Nederlanders niet oorspronkelijk uit de archipel komen maar uit Europa geeft de term 'diaspora' al aan dat het om niet witte mensen gaat wiens wortels in Nederlands Indië lagen, een land wat niet meer bestaat maar waar onze sociale constructie zich nog altijd mee identificeert. Wanneer ik deze term, buiten deze tekst, toch gebruik dan doe ik dat als volgt: *ndo. 

Toen de VOC in 1799 failliet ging nam Nederland (toen nog onderdeel van Napoleons rijk) in 1800, alle schulden en bezittingen over van de VOC, dus ook de koloniën. Vanaf dat moment heet de archipel Nederlands Indië, hoewel Nederland zelf nog geen macht uitoefende daar. Het gebied wat Nederland overnam van de VOC was alleen zo immens dat er te weinig witte Nederlanders ter plekke waren om het gebied te besturen. Echter toen Nederland dit gebied overnam gingen er ook veel meer Nederlanders naar de kolonie om zich daar te vestigen de handelskoloniën veranderde daardoor al vlug in een grote vestigingskolonie. Nederland kreeg pas officieel de controle over de kolonie in 1824, eerst was Nederland (Toen nog Bataafs Franse republiek) nog onderdeel van het Frankrijk van Napoleon, maar in deze periode verloor Nederland de kolonie aan de Engelsen. Pas in 1824 won Nederland de kolonie terug van de Engelsen, dus toen pas werd Nederlands Indië een vestigingskolonie. Ook sedert toen werd er begonnen met grootschalige invasies. De invasie op bijv. Lombok of Atjeh worden "pacificatie" en "oorlog" genoemd maar het waren niets meer dan ordinaire invasies met het doel om de bevolking te kunnen uitbuiten. Wat de VOC deed was ontzettend geweldddadig en wreed maar het grootschalige bezetten en het uitwissen van culturen en identiteiten kwam allemaal pas toen Nederland de Archipel toe-eigende.
Er zit een wezenlijk verschil tussen een handelskolonie en een vestigingskolonie. Voor een handelskolonie was van belang dat er gehandeld werd maar bij een vestigingskolonie komt een hele hoop meer racisme kijken. Voor een vestigingskolonie vonden Europeanen het van belang dat hun in hun ogen, superieure normen geïmplementeerd werden.

Veel "Indo Europeanen" gingen ondertussen in dienst bij de KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) dat kwam omdat veel soldaten kinderen maakten bij "inlandse" vrouwen en deze vrouwen en kinderen in het legerkamp woonden. Voor veel kinderen was het daarop logisch om ook in het KNIL te gaan, ze konden echter nooit officier of hoger worden. Die rangen waren uitsluitend voor Europeanen. Hierdoor was de verhouding witte Nederlanders 1 op de 3 Indo Europeanen. Omdat met de verandering van handelskolonie naar vestigingskolonie een hoop ander werk was liep het aantal aanmeldingen van "Indo Europeanen" voor de KNIL tussen 1870 en 1917 enorm terug terug tot een dieptepunt van 5 aanmeldingen in een jaar zelfs.
Ondertussen begon Nederland nerveus te worden van de omvang van de groep "Indo Europeanen" en racisme en deze angst zorgden voor een wetswijziging waarin het verboden werd voor Indo Europeanen om nog bestuursfuncties uit te oefenen. Hierdoor braken er zware tijden aan en ondervond mijn bevolkingsgroep wat de "inlanders" al twee eeuwen ervoeren, uitsluiting. Dit was overigens niet blijvend waardoor velen toch weer privilèges kregen door de apartheidswetgeving. Dat was ook de status quo voor de Japanners de archipel binnen vielen.Racisme ging toen al niet meer alleen over biologisch racisme zoals dit volgende voorbeeld van cultureel racisme aantoont. Nederland maakte, zoals eerder aangegeven, prioriteit van het vernederlandsen van de kolonie en daarmee veranderde er een hele hoop voor 'Indo Europeanen'. Waar we onder de VOC nog gewoon hun indigenous gebruiken konden handhaven moesten we nu volgens de Nederlandse/Europese normen leven.
Kolonisatie is pas geslaagd wanneer de gekoloniseerde zelf ervan overtuigd is dat kolonialisme in hen belang is.
Het meest krachtige wapen van kolonialisme om dit te bewerkstelligen wordt door Nigeriaans indigenous intellectueel Ngugi wa Thiong’o
omschreven als "whiteness als culturele bom". En om te begrijpen wat daarmee bedoeld wordt hoef je alleen maar naar het Nederlandse voorbeeld te kijken.

Als kind van een bruine vrouw en witte man werd je vanaf je geboorte geindoctrineerd met het idee dat jouw indigenous identiteit minderwaardig was. De taal van de "inlanders" mocht je thuis niet spreken want die was te min, dat is ook waarom zoveel Nederlands Indische diaspora geen bahasa Indonesia spreken, laat staan dat ze weten van het bestaan van hun indigenous taal 2. Ook werd je geïndoctrineerd dat de uiterlijke kenmerken die niet Europees geacht werden als lelijk gezien werden. Iedereen van mijn sociale constructie weet wat ik bedoel met Nederlandser dan Nederlanders willen zijn, want dat is waarmee velen van ons zijn opgevoed. Niet persé dat je thuis letterlijk deze opgave kreeg, hoewel dat ook massaal geweest moet zijn, maar zeker door de duizenden microagressies die je dagelijks ontvangt in je gemeenschap. Deze mindset heeft onze gemeenschap opgezadeld met een enorme zelfhaat en proxy racisme en een vals gevoel van superioriteit tegenover Indonesiërs borrelt nog steeds aan de oppervlakte bij velen van mijn gemeenschap.

2: Bahasa Indonesia heet overigens pas officieel zo vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië, toen Indonesië een nationale taal zocht naast de honderden indigenous talen die de archipel rijk is. Indonesië hoefde niet lang te zoeken want de Sumpah Pemuda (eed der jongeren) uit 1928 had de taal al uitgeroepen tot Indonesische taal van een toekomstig onafhankelijk Indonesië 
Deze taal kwam oorspronkelijk van Maleise handelaren die deze taal al op veel plekken gebruikten. Om deze reden werd deze taal door Nederlanders gebruikt om de oorspronkelijke volken beter te kunnen exploiteren en het werd dan ook de voertaal. De geschiedenisboeken zullen overigens beweren dat het een handelstaal was maar toentertijd stond handel gelijk aan exploitatie. Bahasa Indonesia is in mijn optiek dan ook een koloniale taal en dat is voor mij ook de reden dat ik deze taal voor mezelf niet hoef te leren. 

Dit uitwissen van onze indigenous identiteiten is het racisme wat mijn sociale constructie vandaag en al bijna twee eeuwen ondergaat. Dit is ook gelijk de voornaamste reden waarom het witwassen van onze sociale constructie racisme is. Een vorm van racisme wat al eeuwenlang onze gemeenschap verscheurt en onze identiteiten geweld aandoet. Ik ga zelfs zo ver dat ik het culturele genocide noem. Het is daarom van belang en dus aan te moedigen dat mensen uit mijn sociale constructie hun indigenous identiteit onderzoeken, omarmen en herstellen om het racisme jegens ons te kunnen deconstrueren. Ook om de gevolgen van kolonialisme terug te draaien. Om goed te begrijpen waarom het witwassen van ons racisme is zul je vanuit indigenous perspectief naar identiteit moeten kijken. Velen van ons zullen een indigenous identiteit aan sociale constructies koppelen die indigenous volken niet kennen. Sociale constructies als ras of bloedzuiverheid bestonden simpelweg niet voordat de Europeanen die overal met geweld implementeerden. Dat iemand bleker is dan hen voorouder maakt hen niet minder indigenous, ook het hebben van een voorouder uit Europa doet dat niet. Ik heb zelf heel veel indigenous perspectieven op 'indigenous identiteit' gelezen maar deze site met educatiemateriaal over racisme jegens Aboriginal opende me pas echt de ogen en ik heb dankzij deze info mijn hele beeld van wat indigenous zijn inhoudt bijgesteld. Ik was vervreemd van mijn eigen indigenous identiteit door de witte criteria die ik zelf hanteerde. Wanneer jij hard bezig bent met het herstellen van je indigenous identiteit en iemand noemt je wit dan delegitimeert die persoon niet alleen jouw indigenous identiteit, en doet hen dus het werk van de kolonisator, maar ook jouw hele dekolonisatie proces. Zo'n persoon ontkent ook dat onze sociale constructie uit slavernij en verkrachting is ontstaan. Deze persoon ontkent tevens dat onze sociale constructie door racisme 'victim made perpetrator' werd door de apartheidswetten die de Nederlanders invoerden. Deze persoon doet eigenlijk exact hetzelfde als witte Nederlanders eeuwenlang gedaan hebben met onze indigenous identiteiten, namelijk ze onderdrukken waar ze tegelijkertijd de witte aspecten in onze indenteiten de norm maken. De culturele bom van de Europeanen is zo'n machtig wapen van kolonialisme dat het vandaag de dag even geraffineerd en effectief is als twee eeuwen geleden. Dat wil niet zeggen dat de gevolgen van die 'culturele bom' onomkeerbaar zijn. Zoals altijd het geval is wanneer je wilt dekoloniseren zullen we bij ons zelf moeten beginnen. Ik vul dit bijvoorbeeld in door mensen erop aan te spreken of door het schrijven op mijn blog. Jij kunt daarmee al beginnen door te stoppen met het vuile werk wat je voor de bezetter doet wanneer je ons witwast.dinsdag 16 april 2019

Ik ben een seksist. Ik ben een anti-zwart (proxy)racist.

Trigger warning: Gaslighting, validisme, seksisme, racisme 
Ik ben een seksist.  
Ik ben een anti-zwart (proxy)racist.

Daarnaast ben ik vervuild met Indianenhaat, moslimhaat, jodenhaat, transhaat, homohaat en vast nog veel meer. Zelfs haat naar mijn eigen sociale constructie en o.a. daar wil ik het graag over hebben. Ik wil meerdere zaken aankaarten die in deze status samenkomen, daarom zal dit een longread zijn.

De eerste twee zinnen is niet alleen maar hoe mensen als Anthony Zimmerman me noemen maar dat is een feit. Ik ben geconditioneerd om deze groepen te haten, stereotyperen, dehumaniseren en collectiveren en daar ben ik steengoed in geworden in de loop der jaren.

Hoewel ik dit soort gedrag in mezelf ben aan het deconstrueren doe ik er niet genoeg aan. Ik floep er nog regelmatig woorden uit waarvan ik weet dat ze onderdrukkend zijn, ik verbeter me dan wel ter plekke maar de agressie heeft dan al plaatsgevonden. Zo noemde ik de persoon in de supermarkt "mijnheer", toen ik wou passeren, terwijl ik geen idee had of die persoon zich daarmee identificeert. Rape culture is een andere agressie die nog regelmatig terug te horen is in mijn verbale communicatie. Wanneer ik een vrouw die ik niet mag benoem dan gebeurt dat met enige regelmaat met "dat mens" een term die je voor mannen nooit gebruikt. Ik ben me bewust van deze en andere zaken en dat maakt het eigenlijk alleen maar pijnlijker want als ik me ervan bewust ben, ik gaf het tenslotte zelf aan de laatste keer dat ik die term gebruikte, waarom doe ik het dan nog? Dat ik me hiervan ben aan het deconstrueren is geen verzachtende omstandigheid, in mijn optiek, want het overgrote merendeel van de mensen uit de sociale constructie die ik hiermee schaadt kennen me niet en als ze me wel kennen is dat geen garantie dat ze begrip en geduld hebben voor mijn dekolonisatieproces of evt. voortschrijdende inzicht. Dat het onbedoeld en onbewust is dat maakt ook niets uit want het gaat over de impact van mijn acties, niet over mijn intenties.

Seksisme en een patriarchale structuur heeft in onze groep (MP en de voorlopers hiervan) veel te lang de overhand gehad. Dat heeft niet alleen te maken met de ongelijke verhouding tussen man/vrouw/non binair maar ook met onwil en onvermogen, hoewel dit laatste niet de op werkelijkheid maar op onze mannelijke perspectieven gebaseerd was maar ik vind even geen term die gepaster is. Dit heeft zich niet alleen intern geuit maar ook in de manier van actievoeren. Waar wij soms voor de aanval gingen was tact en geduld wellicht beter geweest, of wellicht waren bepaalde gesprekken anders gelopen en hadden we eerder of met minder (in)spanning onze doelen behaald. Ook hebben we door deze patriarchale houding te weinig focus op collectief herstel en collectieve zorg gelegd.

Ik mag mijn voorouders wel op mijn blote knietjes danken dat ze Christa's en mijn pad met elkaar lieten kruisen maar aan de andere kant wou ik vaak dat ze dat niet gedaan hadden. Die dankbare kant is de egoïstische kant die de strijder, de mentor de persoon en de vrouw Christa bewondert en die denkt dat de educatie die ik krijg via mijn connectie met Christa iets is om blij mee te zijn maar vergeet dat die educatie maar al te vaak gepaard gaat met haar verdriet, en met haar het verdriet van miljoenen vrouwen. De kant die mijn voorouders vervloekt is de kant die ziet wat mijn giftige mannelijkheid met haar doet en beseft dat dit slechts een fractie is van het totaalplaatje aan toxische mannelijkheid wat zij te verduren heeft. Zowel van mij als van alle mannen die ze om zich heen heeft en alle mannen daarbuiten. Ik heb Christa vaker horen zeggen dat ze zich veilig voelt bij mij thuis, dat altijd voor haar openstaat, en dat rijt mijn ziel kapot. Als ze zich bij mij veilig voelt, hoe agressief moet het dan zijn bij anderen? En hoeveel concessies heeft ze moeten maken met haar eigen overlevingsdrang en haar eigen morele kompas om dat gevoel van veiligheid te kunnen hebben? Ik heb dit nooit uitgesproken tegen haar omdat ik bang ben voor het antwoord. Ook ben ik bang dat wanneer ik dit uitspreek ze denkt "ja, wat doe ik hier eigenlijk nog?" alsof ze mijn woorden nodig heeft om tot dat punt te komen, alsof ze misschien niet dat punt al vaak bereikt heeft en misschien weer een concessie heeft moeten doen om niet te vertrekken. Dat mensen haar continu passeren wanneer ze met MP te maken hebben dat maakt het allemaal nog lelijker. Dat uit zich niet alleen in het niet schudden van haar hand maar ook met aannames dat zij minder of andere werkzaamheden doet dan de mannen. Dat uit zich ook in de veel extremere haat die zij als niet witte vrouw ontvangt en het niet benoemen daarvan. En dan was er ook nog het geweld wat ze intern ontving van Saidy en van mij, door mijn passiviteit en eerder benoemde agressies van mij.

Ik heb werkelijk geen idee of het tegenwoordig beter gaat of dat ik weer mijn kop in mijn reet heb waardoor ik nog steeds het overduidelijke over het hoofd zie of misschien wel zie maar het negeer. Ik ga ervan uit dat Christa het wel zal zeggen als ze dat nodig vindt, maar dan heb ik het waarschijnlijk al veel te ver laten komen. En dan zijn er nog de miljarden andere vrouwen die ik geweld aandoe en die niet met naam benoemd worden maar die daardoor nog steeds hetzelfde respect ook verdienen als ik Christa heb onthouden. Ik neem Christa als voorbeeld omdat bij haar de uitersten het extreemst zijn en omdat zij het wil uitleggen aan me terwijl, als ik mijn kop uit mijn reet haal, ze dat waarschijnlijk niet zou hoeven, vooropgesteld dat ze helemaal niks hoeft of moet en al helemaal niet qua uitleg over mannelijk geweld. Maar ik benoem ook Christa omdat dit allemaal terugkomt in het onderstaande draadje (filmpje), waarin zij verweten wordt dat ze dit allemaal gedwee ondergaat. Ik denk dat ik van geluk mag spreken dat ze me nog niet onder een tram heeft geduwd, maar dat zegt niet dat Christa zich niet uitspreekt. Dat doet ze namelijk continu, we spreken heel vaak over hoe het voor haar is met amper vrouwen om zich heen. Dat ligt niet aan haar of aan die vrouwen maar aan de patriarchale mindset van o.a. mezelf, maar ook aan de toxic mannen die op hun beurt weer abusive zijn naar vrouwen. De vrouwen met een man als partner voeren niet alleen aan het front strijd maar ook thuis en met zichzelf door de giftige mannelijkheid van hun partners. En hoe "woke" wij mannen ons ook noemen, de mannen uit het antiracisme zijn hier niet minder erg in. Vaak zijn vooraanstaande mannelijke activisten extreem gewelddadig en daarbij ook nog eens solidair naar elkaar, waardoor de partners van deze mannen zich niet kunnen uitspreken en niet deze strijd kunnen voeren.

Ik schrijf bovenstaande niet voor niets, maar het is ook niet de aanleiding voor deze status. Het valt nu gewoon samen in dat draadje met de rest wat ik wil aankaarten en hoewel ik privé vaak dit soort dingen erken, uitspreek en probeer te deconstrueren, doe ik dat amper publiekelijk. Ik geef natuurlijk wel continu aan dat het wel degelijk "all men" zijn en dat ik er net zo goed aan bijdraag maar ik benoem nooit hoe of wat ik doe om dit te veranderen. Ik probeer mijn taal te dekoloniseren en minder ruimte in te nemen, we vergaderen rondom acties of voor belangrijke gesprekken over hoe we het vanuit een matriarchaal perspectief kunnen benaderen. We maken afspraken over hoe we tijdens een gesprek met instituten als man niet alle space innemen, liefst zo min mogelijk zelfs, door bijv een stopwoord af te spreken of door aan het begin van zo'n gesprek af te spreken dat mannen maximaal 1/3 van de spreektijd krijgen en dit ook te timen en dit streng te handhaven. Ik probeer vrouwen niet te onderbreken en corrigeer mezelf wanneer ik dit alsnog doe, ik plas zittend, ik probeer genderneutraal te blijven in mijn woordkeuze (menskracht ipv mankracht bijv.) of, bij gewelddadig of andere typisch mannelijk gedrag, juist het mannelijke gender te gebruiken, de meeste zaken die we publiceren of ondernemen moeten eerst door vrouwen beoordeeld worden voor we er officieel aan beginnen of iets publiceren hetzelfde geldt voor actieplannen, ik probeer minder ruimte in te nemen tav media, lezingen, gesprekken met instituties, we doen aan skill sharing zodat ook vrouwen taken die mannen altijd claimen kunnen doen wanneer zij dat willen doen (denk aan klimmen of überhaupt een actie aansturen). Ik pak de mannen uit mijn kring sneller aan en zet ze aan de kant maar bespreek dit wel eerst met de vrouwen naar wie die mannen gewelddadig zijn omdat ik anders misschien precies datgene doe wat die vrouw probeert te voorkomen, omdat mijn acties op haar bord zullen komen enz enz. Het is continu werken voor me maar nog steeds allemaal veel te summier en onvoldoende. Ik moet harder werken want wat ik nu doe is als een druppel op de gloeiende plaat. Hoezeer ik mezelf ook beschaaf, ik zal tot aan mijn dood moeten werken om dit allemaal te deconstrueren en dan nog ben ik er nog lang niet. En dan zijn er al die andere onderdrukkingen waarvan ik profiteer en sws ook aan bijdraag. Dit is geen excuus en dat "harde werk" is een "walk in the park" tegenover wat het vrouwen voor werk kost om alleen al te overleven en het compromissen moeten sluiten met mannelijk geweld. Dit is allemaal een constatering van de status quo. Dit is ook waarom ik mezelf nooit feminist of anti-seksistisch zal noemen, want dat zou pervers en pinkwashing van mezelf zijn. Ik zal daarentegen wel deze zaken actief blijven deconstrueren in mezelf en daarin ook veel uitglijders maken. Hetzelfde geldt voor alle andere onderdrukkingsvormen die ik heb geïnternaliseerd. Wanneer men me onderdrukkend gedrag verwijt kan ik dus ook alleen maar bevestigen wat gezegd wordt over me. Dat doe ik dan ook altijd. Zelfs als ik geen idee heb wat de aanleiding is voor zo'n verwijt want als die aanleiding er niet is dan is zo'n verwijt alsnog terecht om meerdere andere factoren die vanuit mijn privileges meespelen.

Ondanks dat ik al dat onderdrukkende gedrag erken wil ik toch ook met een kritische blik kijken naar enkele van call outs die ik ontving. Niet omdat ik het mezelf comfortabeler wil maken of verzachtende omstandigheden wil creëren maar omdat ik een gevaarlijke ontwikkeling constateer. Niet alleen vanuit de personen uit  de voorbeelden die ik zo geef, er zijn er meer die ik zou kunnen noemen maar dit is even het meest recente voorbeeld wat voorhanden is.

Er zijn namelijk mensen die, waar ze maar kunnen, de topic derailen door mij seksist of anti-zwart racist te noemen. Deze mensen zijn Anthony Zimmerman en Imane Laanani met in hun kielzog Imelda Doornkamp die alles passief agressief liket. In het FB draadje wat ik hier beneden als filmpje plaatst gebeurt precies dat. Dat deze mensen komen derailen is inmiddels al iets wat ik verwacht, net zoals ik neo-nazi's verwacht onder topics over mij of over MP. Zo waren ze er een tijdje geleden vliegensvlug bij op mijn pagina om de "call out" van iemand anders te voorzien van hartjes. Het leek bijna geochestreerd zo snel stonden de emojis er. De call out bleek achteraf gebaseerd op iets wat er helemaal niet stond, maar het gaat om impact en niet om intentie dus ik heb me geëxcuseerd en gezegd dat ik het zou meenemen voor de toekomst. Dit was niet de eerste keer dat deze lui passief agressief likes geven aan mensen waarmee ik in Facebook discussie ben en dat maakt me niet zoveel uit. Ze doen dat echter ook bij mensen die ronduit onderdrukkend jegens mij zijn, zoals ook in deze thread gebeurde. Deze mensen doen dit overigens uit personal grudge, dat is in dit draadje bijv. overduidelijk. Waarom ze die grudge hebben dat weet ik niet, want deze mensen spreken alleen maar over ons en niet met ons, tenzij je flames plaatsen om te derailen een gesprek noemt. Het boeit me ook niet zo veel, ze zijn gewoon problematisch en dat wil ik vastleggen zodat iedereen het zelf kan zien en het hopelijk voor het nageslacht vindbaar zal zijn. Ik weet wel dat ze dit pas zijn gaan doen nadat ik ze een call out gaf en me gedistantieerd heb van ze. Anthony sprak ik bijv. aan onder een topic waarin hij het had over het "afschaffen van de slavernij" maar met geen woord repte over de slavernij in Ned Indië die veel langer doorging dan in het caribisch gebied. Dit uitwissen van onze geschiedenis is zeer hardnekkig en probeert men bijv. ook met het slavernij museum in oprichting, dat was ook waarom ik hem hierop aansprak. Ik werd gelijk beticht van anti-zwart racisme, een tactiek die veel African diaspora uithalen wanneer je ze hierop wijst. Tevens werd ik geblockt. Hij geeft in het draadje waarover dit gaat zelf aan waarom hij blockte wanneer hij mij probeert te ridiculiseren. Hoewel ik vermoed dat hij diezelfde reden voor zijn block niet zal opgeven. Frappant was dat Christa wat later onder die topic exact zei wat ik ook wou duidelijk maken en dat hij het daarom heeft aangepast.

Ook heb ik Anthony’s antisemitische retoriek aangekaart op mijn tijdlijn. Anthony heeft het namelijk zeer regelmatig over "hoe witte joden Afrikanen onderdrukten door hun deelname aan slavernij". Ik deed dat aankaarten omdat ik dezelfde vorm van jodenhaat veel terug zie komen in het antiracisme en dit een zorgelijke ontwikkeling is waar meerdere mensen uit het antiracisme me al op wezen. Het is zorgelijk omdat veel antisemitisme niet herkend wordt omdat het racisme naar Joden vaak kijkt naar Joden als een partij die in een machtige positie zit van waaruit ze globaal invloed uitoefenen. Dit stereotype van Joden is racistisch en speelt al eeuwen een belangrijke factor in de onderdrukking van Joden.
Door Anthony's "witte Joden onderdrukten ons dmv slavernij" retoriek doet hij alsof Joden als sociale constructie macht hadden. Dit terwijl bijv. joden in Nederland economisch uitgesloten werden en daarom vaak moeite hadden om hun brood te verdienen. Ze werden namelijk uitgesloten van de Gilden waardoor ze terug moesten vallen op alternatieve handel. Zo ontstond er bijv. de voddenhandel waar ze toch geld mee konden verdienen. Maar als ze dan succesvol waren dan werd dat weer gezien als dat ze "slinks met geld verdienen" waren. De vodden handel is een goed voorbeeld daarvan aangezien hierdoor een opening voor de textielhandel voor de Joodse voddenhandelaren ontstond, hieruit is de Bijenkorf ontstaan en door het succes daarvan alle antisemitisme wat er om de Bijenkorf hangt. De diamanthandel is nog zo'n voorbeeld. Doordat veel Joden de ambt van diamantslijper leerden, want dat ging niet via Gilden, greep men dit weer aan om ze te kunnen stereotyperen als rijk en machtig. De waarheid was dat ze nog maar net hun hoofd boven water konden houden. Anthony heeft het over de 'witte Joden als onderdrukker', maar de Joden hadden geen macht en welvaart over het algemeen. Echter door dat 'witte Joden' stelt hij die hele groep verantwoordelijk voor wat een klein deel van de Joodse gemeenschap heeft gedaan. Hij houdt zo het "machtige Jood" stereotype in leven waar deze mensen in werkelijkheid veelal in armoede leefden.
Aangezien het maar een klein deel van de Joodse gemeenschap betreft is het overbodig en zelfs kwalijk om erbij te vermelden dat ze Joods waren aangezien veruit de meerderheid van de mensen die verdienden aan slavernij Christenen waren. Het is een vorm van collectiveren die lijkt op het van moslims eisen afstand van terreur te doen of op het aanvallen van DENK om wat er in Turkije gebeurt.
Anthony is nog altijd niet bereid om de kritiek op zijn antisemitische retoriek te herzien, zoals hij aantoont door het proberen te splainen. En hoe verrassend door mij te beschuldigen van anti-blackness wanneer ik dat doe. Overigens is "zionisten" ook een problematische term die je moet voorkomen want er is geen duidelijkheid over wat die term nou inhoudt. Er zijn namelijk meerdere definities van zionisme waardoor het gebruik van die term antisemitisch is.Ik geef toe dat ik ook eerst op deze en andere uitingen van antisemitisme gewezen moest worden door iemand die weet waarover hen het heeft, en dat het pas een poosje duurde voor ik het zelf herkende maar dat ik het niet herkenbaar is maakt het nog niet minder antisemitisch.

Zowel Anthony en Imane proberen hoe wij intern de boel afhandelen te gebruiken om Christa en mij te delegitimeren. Ze zetten Saidy in hiervoor. Ik gaf al aan dat zij helemaal niet weten wat de relatie met hem is en dat weten ze ook niet. Ze verwachten dat hij gelijk geblockt werd door mij bijv. Ze vergeten echter dat wij als groep een hoop systemen gebouwd hebben en acties hebben gevoerd waarvan er nog enkelen lopen, dus dat je wanneer je jaren samenwerkt niet zomaar tot zulke besluiten kunt overgaan. Ook zou een actie van een man een vrouw die seksisme ondergaat nog meer geweld kunnen opleveren. Ik ga niet voor een vrouw besluiten hoe iets af te handelen wanneer een vrouw geweld ondergaat, als dat geweld komt van iemand die ze privé kent al helemaal niet. Ik heb toen Saidy gezegd dat ik niet zijn indigenous perspectief wou censureren en hem daarom niet zou blocken. Dit, omdat hij zowat de enige is in Nederland die zich hiervoor sterk maakt en dat het American Indian perspectief ernstig geweld wordt toegedaan VOORAL vanuit het antiracisme. Ik had er persoonlijk ook moeite mee omdat Saidy in die de periode de enige was die het voor mij opnam tegen racisten en instituten tijdens media hetzes in een periode waarin ik extreem gedehumaniseerd werd. De rest van de antiracisten deden even hard mee met dat dehumaniseren, zag ik zich ook nooit openlijk uitspreken tegen hun peers maar wel in mijn gezicht zeggen dat ze me steunden. Ik heb nog nooit antiracisten zo stil gezien bij het racistische geweld wat wij ontvangen van de instituten. Maar wel zelf jammeren over de duizenden racistische reacties die ze ontvangen, alsof wij die niet net zo goed krijgen. Wat ook een vorm van dehumaniseren is want een hoop lui denken dat je dit geweld wel kunt handelen, of dat je het zelf op je afroept, of worden selectief in hoe ze het "anti" in antiracisten inzetten wanneer ze het slachtoffer niet mogen. Dus nee, de enige die het wel voor mij opnam en me niet dehumaniseerde die block ik niet. Als daar mensen een probleem mee hebben dan dehumaniseren ze weer want dan houden ze geen rekening ermee dat ook ik een mens ben die besluiten vanuit zijn mens zijn maakt. Maar goed, de meesten hebben dan ook geen idee ervan hoe het is om door de staat vogelvrij verklaard te worden op grond van net niks behalve dat we steeds een groot podium nemen om zaken aan te kaarten. Ook vanwege de druk vanuit de staat is het onverstandig om alle contact met Saidy te verbreken want wanneer wij geweld ontvangen dan staan ze ook bij hem op de stoep en vice versa. Op zijn minst wil ik hem dan waarschuwen tegen het op hande zijnde racistische geweld en ook hij moet die mogelijkheid hebben om ons te contacteren. Zolang voor de massa Saidy bij MP hoort zullen we ook verantwoordelijk zijn voor zijn veiligheid. Renaldo doet ook al jaren niet meer mee en wordt toch steeds bij alles betrokken. Hij zal daarom ook altijd verantwoordelijk gehouden worden voor onze acties en dat nemen we ook mee in besluiten. Toen Christa in een periode enorm veel geweld van mannen ontving en Saidy op de MP pagina een status van Christa targette hebben we in overleg besloten om Saidy te blocken. Na privé met Christa gesproken te hebben heb ik daarna zelf het besluit genomen om hem van mijn Facebook te blocken. Maar wanneer er belangrijke dingen zijn die hem ook aangaan zal ik hem blijven verwittigen. Ook zal ik hem altijd bijstaan als hij racistisch geweld ondergaat, dat doe ik NB nog bij iemand die MP target en wie ik een kontenkruiper vind. Ik ben namelijk niet selectief in hoe en voor wie ik het "anti" in antiracisme inzet. Het is wel zwaar typisch dat hun eigen vriendenlijst nog vol zit met racisten/seksisten. Wedden dat Patrick nog niet geblockt is?

Van Imelda Doornkamp heb ik me gedistantieerd omdat zij continu mijn zelfverdediging ging censureren in haar groep, Blijf met je handen van niet witte mensen". Ook pogingen om ons te decriminaliseren ondergingen censuur of moesten exact zoals zij dat beschreef in de groep geplaatst worden. Iemands zelfverdediging censureren en policen of zelfs aansturen dat is voor mij echt een no go. Ik vertrouwde Imelda daarom al veel eerder niet meer maar werd steeds per toeval door anderen in een chat of groep met haar geplaatst. Dit werd steeds problematischer voor mij waardoor ik geen gevoelige zaken meer besprak in die chats. Toen ze me voor de zoveelste keer ging censureren toen ik leugens over mij van iemand die een seksist beschermde wou exposen was ik er klaar mee. Ik ben achteraf blij want alles in die groep en haar persoon is niet oprecht gebleken zo laat ook deze draad zien maar zo laat ook het gedogen van jodenhaat zien.

Imane ken ik eerlijk gezegd niet eens. Alleen van acties als deze van haar, gezuig en dehumanisering jegens Christa en van het liken van validistische haat jegens iemand die ook haar target was, het was niet eens liken maar een lachende emoji. Eerlijk gezegd wil ik dat ook zo houden want Imane is expert gaslighter en bewust homofoob zoals verderop in deze tekst te zien is.

Anthony en Imelda noemden MP anti-zwart omdat we een rechtzaak voerden tegen Zwarte Piet en dat niet mochten omdat we niet zwart zijn. Wat ze even over het hoofd zagen is dat wij die rechtszaak voerden uit machtiging van meerdere Afrikaanse diaspora wiens strijd zij hierdoor saboteerden. Deze mensen hadden ons gemachtigd om die rechtzaak te voeren vanwege het extreme geweld wat anders op hun af zou komen. Via deze manier konden ze voor de media e.d. anoniem blijven maar konden we toch doorprocederen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Als wij als onszelf die rechtszaak hadden gevoerd waren we niet ontvankelijk verklaard omdat we niet tot de bevolkingsgroep behoren die belanghebbend is, dat had al een lichtje moeten doen branden bij hun. Dit heeft ze geen seconde geboeid want beiden deelden alsnog een status met een oproep om zich te distantiëren van deze rechtszaak, want de eisers zouden geen Afrikaanse diaspora zijn. Deze status kwam overigens van iemand uit de anti blackface bubbel die al jaren probeert ons te belasteren en daarbij validisme, homohaat, colorisme etc niet schuwt. Deze persoon had n.b. enkele weken later een status op haar tijdlijn waarin ze Anthony wit waste. Maar hey, wat maakt het uit? Er is tenslotte al eenheid onder hun door hun strijd tegen ons… en die gaat voorop. Zo laat ook dit draadje zien. Het lijkt me overigens vreselijk te zijn geweest voor de mensen die ons machtigden wanneer ze die post hebben gezien. Zelfs hun eigen sociale constructie droeg bij aan de onveiligheid wat procederen tegen de staat en tegen Zwarte Piet met zich mee bracht. Om meerdere redenen was het overigens een absurde post aangezien wij al jaren tegen ALLE onderdrukkende stereotyperingen actie voeren. Wat denken ze wat er gebeurt met Zwarte Piet als wij die Cowboys Indians rotzooi van TivoliVredeburg naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens brengen en die ons in het gelijk stellen? Of als we besluiten om de Efteling juridisch aan te pakken en daar goede jurisprudentie mee winnen, of helemaal gelijk krijgen? Grijpen ze dan die jurisprudentie aan om Zwarte Piet te bannen? Of gaan ze dat niet doen omdat die strijd door ons was gevoerd? Aangezien de jurisprudentie uit de strijd tegen redface voortkwam, zouden ze met hun eigen logica dit niet mogen gebruiken om Zwarte Piet de nek om te draaien. Ze wisten helemaal niets van wat er achter de schermen speelde en wat wij al jaren aan het voorbereiden zijn maar toch denken ze te weten wat wij allemaal voor verkeerds doen. Net zoals ze denken te weten wat er bij ons intern speelt op persoonlijk vlak. Nou het spijt me. Hun persoonlijke shit interesseert me niet. Wij zijn namelijk bezig met tegen de instituten te strijden, niet tegen een paar individuële lui met rancune.

Anthony haalt ook alle haatcomments aan die hij kreeg op zijn chocolade pieten post. Vreselijk voor hem dat dat gebeurde, oprecht, maar wat wil hij nou precies zeggen daarmee? Ondanks dat ik hem een hypocriet vond en een kontenkruiper, die continu in je messenger hing om energie en advies e.d. te zuigen toen hij net begon, heb ik hem tijdens die golf van witte woede op die AH page gebackt. Dat doe ik omdat ik antiracist ben, ook als ik het slachtoffer vreselijk vind. Maar hoe erg die haat die hij ontving ook is, dit is Nederland, dit krijgt iedereen die zich in dit land uitspreekt tegen racisme. Wij hebben wel het 100 voudige gekregen, bij elke actie. Hij zou eens moeten weten hoe het is als je instituten gaat aanpakken, dat is nog veel gewelddadiger. Niet dat ik erop zit te wachten maar, waar was zijn support? Waar was hij toen racisten aangepakt moesten worden? Oh nee, hij was een van die partijen die antiracisme wilden dwarsbomen. Het zegt erg veel dat iemand kiest om hen persoonlijke whatever hij heeft te kanaliseren om een antiracisme actie te dwarsbomen. Selectief antiracisme is zo hypocriet en dat delegitimeert zo iemand gelijk als activist, in mijn optiek. Dat hij dat nu weer doet dat bevestigt voor mij dat hij niet te vertrouwen is.

Ik ga overigens niet in op alle individuële reacties in dit draadje, jullie zullen het zelf wel lezen. Waar ik wel even nadrukkelijk op wil ingaan is op wat er daar daadwerkelijk gebeurt, het is namelijk een chaos en door het gaslighten kan het nog lastiger te overzien zijn. Ik vat het nu al samen omdat wanneer ik het onderaan zet je ogen waarschijnlijk tollen omdat het erg veel comments zijn met een heleboel tekst van voornamelijk 1 persoon. En een heleboel geweld van ze allemaal. In de thread gebeurt het volgende:

Ik geef een call out naar en witte man, deze witte man reageert met heel veel agressie waarop hij weer een call out krijgt. Tevens komt hij met allemaal onzin aanzetten als “antisemitisme is geen racisme” waarop ik hem de correcte sociaal wetenschappelijke info geeft. Wanneer hij hier niets mee doet spreek ik hem nogmaals aan en leg hem uit waarom dat op zijn beurt weer onderdrukkend gedrag is. De dag erna komt de partner van deze witte man, een zwarte vrouw met de naam Michantely de Jong met een reactie naar mij vol validisme, op de persoon maar ook nog eens met zo’n zelfde theorie over racisme waarin racisme wordt gereduceerd tot uitsluitend biologisch racisme of colorisme en alle andere vormen van racisme wordt gebagatelliseerd tot “discriminatie”. Zij had mij tenminste fatsoenlijke educatie gegeven, was de conclusie. Er volgde nog veel meer tekst maar na het validisme en de ad hominems en die absurde en proxy racistische theorie over racisme heb ik er niet teveel woorden aan vuil gemaakt en gezegd dat ik niks meer zou lezen tenzij ze me kon tonen hoe ze aan die theorie kwam. Ik onderbouwde tenslotte ook mijn uitspraken met bronnen. Volgens haar partner was dit “mansplaining” (ook volgens haar maar dat zat verwerkt in een tekst vol validisme en andere onderdrukkingsvormen waardoor ik dat niet heb gelezen.)

De dag erna kijk ik uit nieuwsgierigheid of er misschien bronnen waren geplaatst door haar en wat zie ik? Anthony en Imaane hadden de draad gehijacked want ik was een seksist omdat ik geen respect toonde voor een zwarte vrouw. Voor de duidelijkheid: ik ga met geen enkele bewuste racist, validist, homohater etc in een gesprek dus ook niet met deze Michantely die al gelijk bij het eerste contact hiermee begon zonder dat ik een letter met haar gewisseld had. Van mij werd verwacht dat ik validistische agressie zou lezen en men probeerde mij te dwingen om een gevaarlijke definitie van racisme te legitimeren, dat ik dit niet deed was seksistisch. Niemand die het over haar validisme jegens mij en erna ook jegens Christa had. Sterker nog tot het laatste moment houden ze vol dat haar validisme een reactie was op mijn 'hautain' gedrag naar haar. In een vorig leven dan? Ik heb die persoon nog nooit gezien. Laat staan een letter mee gewisseld. Als dit seksistisch is, wat kan, dan denk ik dat ik dit soort seksistisch gedrag altijd zal blijven doen. Dat 'hautaine' waarop ze nadruk leggen is een reactie op validistisch geweld (educate yourself bijv., wat om meerdere redenen onderdrukkend is of reacties over mijn leervermogen of vermogen om kennis op te slaan) Ik begrijp dat wanneer deze persoon overtuigd is dat haar versie de juiste is dat ik paternalistisch overkwam. Maar haar versie is echter pertinent incorrect. Haar versie van racisme wast white passing Anthony wit.

Vervolgens bemoeit de witte man zich er weer mee en gebruikt zelfs nog meer racistische trucjes. Het validisme, de onjuiste definities van racisme en het witwassen van bijv. joden, de agressies van de witte man, worden geen enkele keer bekritiseerd, integendeel zelfs. Ze ontvangen allemaal likejes en hartjes van Imelda, Imane en Anthony.  Eh ? Het ging jullie toch om anti-onderdrukking? Waarom liken jullie dan validisme (proxy) racistische agressie, zelfs een definitie die de eigen identiteit ontkent krijgen likes. Anthony support dus een theory die zegt dat hij geen racisme ondergaat omdat hij een bleke kleur heeft. Iets wat hij erkent door te zeggen dat ik "op mijn plaats gezet was" met de juiste info. Hij ontwijkt het later wel wanneer Christa hem erop aanspreekt maar zelfs als hij daarmee niet haar theorie over racisme bedoelde waarom liket hij al die onzin dan? Dat is toch hetzelfde als het ermee eens zijn? Vooral als je je helemaal niet uitspreekt tegen die proxy racistische definitie van Michantely en vooral wanneer je met je clubje hartjes gaat plaatsen achter zo'n reactie. Maar goed, ze waren daar ook alleen maar om mij proberen te de mond te snoeren toen ik een witte man op zijn racistische agressies wees. Ook nadat Anthony op die hypocrisie gewezen wordt is er trouwens niemand van hun die deze onderdrukkingsvormen bekritiseert, die hun likes weghaalt en die erkent dat dit een behoorlijk toxic draadje is geworden dankzij hun bijdrage. Ik had in eerste instantie niet door waarom het zo toxic was, mede doordat ik langere periodes niet reageerde en veel agressies simpelweg niet gelezen heb. Het viel me pas binnen wat er zo agressief was tijdens het uploaden van de screenshots die ik ontving en ik eigenlijk toen pas alles goed gelezen had. Ik had een beklemmend gevoel wat ik niet kon thuisbrengen en ineens zag ik het. Deze hele groep is mij en Christa op een zeer agressieve manier aan het gaslighten. Ze draaien bewust de volgorde van de gebeurtenissen om, vervolgens doen ze alsof hun uitleg de juiste is en om me helemaal aan het twijfelen te maken bombarderen ze ons met beschuldigingen, halen ze er irrelevante zaken bij en maken die groot, denigreren ze ons en doordat ze mekaar backen moet dat mij doen geloven dat ik ernaast zit. Michantely draait het ook om door te zeggen dat ik niks onderbouw en het moet uitleggen terwijl alle info die ik gaf alles bevatte wat relevant was om mijn argumenten kracht bij te zetten. Ze zegt dat ze wel 100 bronnen kan plaatsen "moet ik die allemaal plaatsen dan?", alsof ik dat vroeg, om erna te doen alsof ik doe alsof zwarte vrouwen niet intelligent zouden kunnen zijn. Een hoop zelf geschreven tekst moet dat ondersteunen. Alles wat ik vroeg was een bron waaruit bleek dat Jodenhaat geen racisme is en alleen biologisch racisme onder racisme valt, al dat geweld en gaslighting moest verbergen dat er niet zo'n bron bestaat. Ik heb zelf gezocht maar kan niets vinden. De bron die ze vervolgens plaatst die is zo problematisch als maar kan en gaat over het ontstaan van ras, iets waarnaar ik niet gevraagd had en helemaal niets te maken heeft met de machtsstructuren van racisme van vandaag de dag. Wanneer ik een artikel plaats om aan te tonen dat haar bron incompleet is gaat ze het weer omdraaien en zeggen dat die bron haar verhaal onderbouwt. Niet dus, jouw verhaal ging niet over het ontstaan van racisme jouw claims gaan over de huidige status quo. Het is ook een gaslight tactiek dat ze alle info die ik plaats en die haar tegenspreekt negeert. Niks over de sociale wetenschappers en antiracisten die haar claims tegenspreken ze gebruikt de aangereikte dingen alleen maar om mijn realiteit te manipuleren.

Let weer op de hartjes van de mede gaslighters.

Ze is overigens niet de enige die niet zuiver in die discussie stond, de andere persoon die white solidarity toont, Jessica, delegitimeert mijn argumenten maar ze blijkt die helemaal niet gelezen te hebben. Ze stelt aan Christa de vraag hoe moslimhaat racisme kan zijn als moslims geen ras zijn. Dit is overigens een vraag die FVD nazi's ook continu stellen. Toevallig stond er info tussen mijn bronnen wat exact op die vraag antwoord geeft. Het staat n.b. in de titel en linkt door naar de publicaties van sociologen als Stuart Hall die haarfijn uitlegt wat cultureel racisme is en hoe "race a floating signifier" is. Busted!

Vanuit hun grudge en hun intentie de boel te derailen om, (ja waarom eigenlijk) mij een slechte reputatie te bezorgen ofzo, alsof me dat ook maar boeit, tonen ze witte solidariteit op alle vlakken. Niet de witte man die racistische agressies verspreidt moest worden aangepakt maar de niet witte persoon die dit racisme aankaart. Het kan ook omgekeerd het geval zijn dat ze derailen naar het (al dan niet) onderdukkend gedrag van iemand anders om de witte man te redden. Hoe dan ook het is erg typisch allemaal en zeer bedenkelijk wanneer je in je achterhoofd houdt dat deze mensen continu anderen aanspreken op het niet aanpakken van onderdrukking. Zelfs mensen 1 voor 1 gaan taggen om ze hiertoe te dwingen.

Dit is overigens geen op zichzelf staand incident, dit gaat al maanden zo. Alleen nu heb ik het laten uitrazen omdat ik wist dat hier een aantal mensen hun ware aard zouden gaan tonen. Ze nemen ons zo niet serieus (zoals Anthony aangeeft) dat ze al maandenlang elke gelegenheid aangrijpen om ons te delegitimeren, zo niet serieus dat ze ons gaan gaslighten en zo niet serieus zelfs dat ze helemaal vergaten in hun rol van "intersectioneel activist" te blijven, zo niet serieus dat ze Christa gaan stalken op instagram en zo niet serieus dat ze afspreken collectief passief agressieve likes te gaan plaatsen ongeacht wat ze liken. Rot op stelletje aandachtstrekkers. Krijg een leven ofzo, niemand heeft tijd voor jullie.

Imane vergat iets vaker in die rol van intersectioneel activist te blijven dat weekend. Ze vergat helemaal om haar homohaat te verbergen in een thread op Christa's tijdlijn waarin een kennis van haar Christa seksistisch blijft stalken. Ze noemt o.a. mij een "bilmaatje", een term die ik maar al te goed ken omdat die vaak naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Dit zal ze vast gaan splainen want zowel zij als Anthony hebben nog nooit een onderdrukkingsvorm die ze tegen ons of anderen gebruikten erkend. Maar goed, hoeveel mede-proxisten ze ook verzamelen om hun troep te liken, mensen die onderdrukking begrijpen die zien het, dat is voldoende want die zien meteen hoe toxic deze hypocrieten zijn. En het gaslighten en manipuleren in die thread in het filmpje zullen hun niet ontgaan. Het contrast tussen hoe ik behandeld werd en hoe ze haar kennis eigenlijk helemaal niet behandelde viel mij op, daar kunnen natuurlijk honderden redenen voor zijn, dus dat wil niets zeggen. Het viel me gewoon op omdat het contrast zo schril is. Het viel ook op omdat ze Christa verwijt dat ze haar "bilmaatjes" niet aanpakt en dus verdedigt en daarom een slechte feminist zou zijn. Imane bleef Christa ook de hele tijd op instagram gaslighten door in haar verhaal Christa proberen te denigreren. Ik plaats die rotzooi niet om niet aan de abusive tactics van Imane bij te dragen. Wel plaats ik hoe zij reageert wanneer zij op homohaat aangesproken wordt. Ik heb geen recht van spreken omdat ik me aan andere onderdrukkingsvormen schuldig maak. Dan mag de hele wereld zich niet uitspreken tegen onderdrukking want we hebben allemaal privileges waardoor we anderen onderdrukken. Het verschil is echter dat ik een call out ter harte neem, nooit zal ontkennen dat ik bijdraag aan die onderdrukking en het meeneem in mijn dekolonisatieproces.

Hoe Imane en Anthony ermee omgaan is het ontkennen, splainen of gewoon hun schouders ophalen voor homohaat want degene die hun een call out doet bevalt hun niet en daarom hebben alle mensen uit de groep die ze onderdrukken pech.
Racist Ilan Smolders komt trouwens ook even een plasje doen. Zoals we Ilan gewend zijn. Energie zuigers trekken altijd andere energie zuigers aan.

Let ook op andere mensen die het gaslighten en onderdrukken van anderen liken en die een definitie van racisme verdedigen die niet witte mensen witwast omdat ze niet bruin genoeg zijn. Die mensen hun identiteit ontneemt omdat ze bleker dan hun voorouder(s) zijn. En nogmaals let vooral op hoe racist Patrick van Steijn niet witte mensen tegen elkaar uitspeelt, mij policed in een topic over racisme waar ik reageer op een validist, en hoe hij zijn niet witte partner als tool inzet (beide uitgelegd in de thread). Witte solidariteit heeft hen werk gedaan.

Tot slot wil ik ingaan op Kevin Roberson die me ook overal anti-black noemt omdat ik de term 'huisslaaf' gebruikte terwijl ik niet zwart ben. Hiermee ontkent hij dat ook mensen uit Oost/Nederlands Indië tot slaaf gemaak werden. Mijn sociale constructie is zelfs uit slavernij ontstaan. Wat Kevin tevens negeert is dat ik die term al jaren niet meer gebruikt heb. We hebben daarvoor zelfs de term proxist (van proxy racist) geïntroduceerd waarmee we dezelfde mentaliteit bedoelen. Hiermee heb ik al een enorme consessie gemaakt naar dit soort pogingen (ons het gebruik van dat woord verbieden) om onze geschiedenis uit te wissen

Dus.. Ik ben een seksist. Ik ben een anti zwart racist.

Maar ik ben in elk geval geen gaslighting hypocriet.

*update: Anthony begint ook steeds te zuigen over het fout schrijven van zijn partners naam. Hiermee dwingt hij mensen om geschreven taal als norm te nemen. Mijn indigenous identiteit kent geen geschreven taal, net zoals veel indigenous identiteiten dat niet kennen, wij hebben een orale overlevering die al duizenden jaren uitstekend werkt. Geschreven taal eist geschiedenis uit en delegitimeert mondelinge overleveringen. Anthony probeert mij te dwingen om koloniale perspectieven op overlevering te erkennen.

Let op de volgende gaslight tactieken:Het hele draadje is een en al gaslighting om vervolgens te kunnen gaslighten wanneer ik op de gaslighting reageer.

Alles bij elkaar opgesomd maken ze van ALLES gebruik waar ze mij van betichten en verwerpen, en dit is gaslighting omdat ze zich in de positie zetten dat zij niks fout doen maar mij wel de tent uit kunnen lokken als reactie op de agressie waarmee ze weer een ad hominem kunnen doen. Waardoor de rollen eigenlijk worden omgedraaid en dat is precies wat gaslighting is
- Het staat vol met onwaarheden.
Bijv. Michantely zou op mijn seksisme reageren terwijl ik nog geen woord met haar gewisseld had. Dit wordt ook gebruikt om haar validisme recht te praten.
-Mensen die onderwezen zijn over deze onwaarheden en weten dat dit foute informatie is, steunen deze mensen niet om de inhoud maar om de persoonlijke aanval.
- Het staat vol met onderdrukkingen.
-Het continu denigreren van ons en onze mentale of emotionele gesteldheid. Dit uit zich ook in het validisme jegens ons. Imane doet dit ook persoonlijk naar Christa, bijv. continu zeggen dat Christa zwak is, zielig is, dingen niet aankan zodat ze de schuld kan leggen bij Christa omdat die zgn. emotioneel labiel is en daarvanuit handel i.p.v. argumentatie
-veel informatie geven zonder op vragen in te gaan. Een klassiek gaslighter eigenschap is dat ze veel vertellen maar eigenlijk niets. Michantely bombardeert me met info die vaak irrelevant is zodat het niet opvalt dat ze geen gehoor geeft aan mijn vraag om bronnen.
-Het afliegen van iets overduidelijks. Dat gebeurt op veel plekken in de thread. -Projecteren. Wanneer iemand een call out doet naar een witte man, dat er een ad hominem gedaan wordt op diens toon terwijl zij juist doen waar ze mij van betichten (zware toon, onderdrukking gebruiken). -Het negeren van info die hun tegenspreekt maar wel de info gebruiken die hun gelijk zou bevestigen. -Zeggen dat mijn argumenten hun claim bevestigen terwijl dat niet zo is. (weer om mijn realtiteit geweld aan te doen). -Het erbij halen van anderen die ook vinden dat... vul hier gaslight verwijt in. Deze staat erbij omdat Imane dat continu bij Christa doet. Dit doen gaslighters om te zorgen dat je je isoleert. Je niemand meer vertrouwt en bij niemand hulp gaat vragen. Ook zullen gaslighters tegen anderen zeggen dat jij een aandoening hebt of niet te vertrouwen bent zodat wanneer je wel hulp vraagt ze kunnen zeggen dat je dat zegt vanwege die aandoening of omdat je pathologisch leugenaar bent. -Het niet antwoord geven op vragen maar een tegenvraag deponeren (leg jij het eens uit dan, terwijl alle antwoorden al in de gegeven info stond) dit doen ze om mij als degene die niets weet te kunnen neerzetten. Het verdraaien van gebeurtenissen. "zij reageert met validisme op jou" terwijl ik op haar validisme reageer. -Hun eigen waarheid als enige waarheid zien. Michantely heeft honderden bronnen en zegt erna dat de academische kennis te beperkt is dat ze door eigen onderzoek dat weet. Dus alle bestaande bronnen zijn niet legitiem behalve wat zij bij elkaar verzon. Michantely spreekt zichzelf ook tegen hierin en dat is ook een gaslighters tactiek om je te ontregelen. Anthony doet hetzelfde door te zeggen dat hij niets zegt over hun definitie die hem witwast terwijl hij alles liket en zegt dat ze mij "op mijn plaats gezet hadden" met die foutieve info. -Invullen voor me. Bijv. wat mijn intenties zijn (waarom ik reageerde op Patrick bijv.) of hoe ik tot conclusies kwam "vanuit je identiteit onderzoekt" of hoe ik mijn educatie heb gekregen. "bij dat instituut". Allemaal zaken waar ze mijlenver naast zit maar die ze als waarheid gebruikt. Dit doen gaslighters om je aan je eigen geheugen of realiteit te laten twijfelen.

Zie hier het bewuste draadjewoensdag 9 januari 2019

Linkse racist Joke K.Een hele tijd geleden heb ik twee teksten geschreven over de "whiteness in de Nederlandse antifa subcultuur" oftewel het racisme in de linkse "antiracistische" antifa en krakersscene. Deze teksten had ik geschreven in de hoop dat de zeer kwalijke linkse racisten waar de teksten over gaan zich zouden gaan dekoloniseren. Er was in die teksten een belangrijke rol weggelegd voor Joke Kaviaar/ Joke Kaaiman/Joke Kuit oftewel KKK Joke, die een racistische hetze jegens mij startte vanwege een call out. Joke heeft zich hierna nooit verontschuldigd, laat staan het racisme erkend of hersteld terwijl ik haar zeker twee jaar de tijd heb gegeven om zich te beschaven en alle schade die het racisme van haar te weeg bracht te herstellen. Wel laat ze overal blijken er zo kapot van te zijn dat we, ik citeer, "haar door de mangel halen". Geen enkel besef van privileges en agressies heeft Joke.


Dit soort comments plaatst Joke. Hier kun je heel veel context bij whitesplainen maar is een feit dat Joke haar privileges niet checkt en van het geweld jegens mij probeert te derailen. Dat valt ook de plaatser van de originele status op, gezien hen reactie. Aandacht voor de staatsrepressie die ik onderga mag er niet zijn van deze witte vrouw. Ik durf zelfs zo ver te gaan dat ze me hier dehumaniseert. Ik concludeer dat omdat Joke  niet wilt dat er over het racistische geweld jegen mijn persoon gesproken wordt. Ik ben tenslotte geen individu maar een onderdeel van een groep.. "niet de enige" dus niet relevant. 

Wanneer ze met dat "niet de enige" zichzelf bedoelt dan maakt ze het hier wel heel bont want dan beseft ze niet hoeveel gevaarlijker politie voor niet witte mensen is dan voor haar. Ze beseft niet dat zij veel van haar acties kan doen die wij nooit kunnen doen zonder de gegarantie veilig te zijn. Ook hier zou ze dus haar privileges moeten checken voor ze reageerde. 

Wat Joke wel continu doet is mij de schuld geven van alles wat er tussen ons gebeurde of sneers plaatsen die blijk geven van een persoon die nog altijd niet hen privileges checkt. De volgende thread geeft dat goed weer. Ik heb daarom besloten om de mailwisseling waarmee deze racistische situatie die ze ontkent ontstond te publiceren. Joke heeft me door keihard te liegen hiertoe gedwongen.

Dit liegen gebeurde toen ze werd aangesproken door iemand op haar racisme jegens mij. Nadat Joke aangesproken werd over haar leugens zijn er enkele mensen door haar geblockt. Alledrie niet witte mensen die getagd waren omdat zij getuige waren van de hele situatie met Joke. Ze had net op tijd geblockt zodat er geen screenshots geplaatst konden worden die haar leugens aantoonden. Opmerkelijk is dat daarna witte mensen reageren op haar acties in die thread en die mensen niet geblockt werden. Ook de ene witte persoon die werd getagd werd door Joke niet geblockt. Zij vond het de meest normale zaak dat ze niet witte mensen blockt onder een topic over racisme terwijl we ook nog eens een call out jegens haar deden. Zo reageert Joke dus wanneer ze twee jaar later nogmaals geconfronteerd wordt met haar onderdrukkend gedrag.
Ik plaats onder deze tekst screenshots van het hele email gesprek waarin haar witte onschuld gaat victim blaming en gaslighten. Het racisme in de mailwisseling is voor iemand die aan zelfeducatie over racisme doet gegarandeerd duidelijk. Ik heb echter geen behoefte om de witte solidairen van Joke uit te leggen waarom het racisme is. Ik zal wel onderaan de tekst enkele links plaatsen naar info over bepaalde onderdrukkingstactieken die Joke gebruikt jegens mij. Wanneer men eerst de mailwisseling leest en vervolgens de bijgevoegde info leest dan zal men zelf het onderdrukkende gedrag in Joke's mails herkennen. Het is overigens echt kwalijk dat witte activisten dit soort info niet weten, laat staan dat ze het toepassen, aangezien veel van de info cruciaal is voor het begrijpen van de machtstructuren van racisme.

Na onderstaande mailwisseling werd Joke pas echt actief met het uitsluiten van mij en anderen waardoor er onveilige en racistische situaties ontstonden. Dit valt dus allemaal terug te lezen in de eerder genoemde teksten die ik in de eerste alinea als links verwerkt heb. Ik plaatst dit dus uit zelfverdediging tegen een racist die ook nog eens liegt. Mensen die komen zeuren over hoe ik "medestrijders" aanpak ofzo krijgen gelijk de racisten treatment aangezien die mensen hun (witte) solidariteit boven mijn strijd tegen racisme zetten. Een racist is NOOIT een medestrijder en witte mensen bepalen dus niet wie wij moeten vertrouwen en wie niet, doen ze dit wel dan zijn ze racist. Daar komt nog eens bij dat deze tekst niet voor die witte mensen bedoeld is maar voor niet witte mensen die zo gewaarschuwd worden, voor toekomstige generaties die hier het racisme in zullen herkennen en voor woke witte mensen. Dus voor mensen die begrijpen hoe racisme zich manifesteert via agressies als die van Joke. Imago activisten raak je het hardst wanneer hun imago een deuk krijgt, het meest effectief is wanneer het hun eigen woorden zijn die dat imago doet wankelen. Racisten zullen namelijk altijd proberen de schuld bij het slachtoffer te leggen (hen liegt, hen begreep het verkeerd, hen overdrijft, hen zei zelf eerst iets wat mij triggerde waardoor ik over de schreef ging etc.) ipv dat ze zichzelf beschaven.

*in sommige mails worden screenshots meegestuurd. Om volledig transparant te zijn zal ik die direct na de bewuste mail plaatsen om dan vervolgens door te gaan naar de volgende email. Voor we naar de mailwisseling gaan wil ik graag nog eens de focus leggen op wat er volgens Joke gebeurde. Vergelijk dat met wat er daadwerkelijk gebeurde.Hier wat er echt gebeurde. Screenshots in bijlages 

Verder met mailwisseling


Bijgevoegde screenshots 

Hieronder zou ik nog wat relevante info plaatsen over de bewuste onderdrukkingstactieken die Joke gebruikt in deze mailwisseling en in haar FBgedrag. 

Wanneer Joke aangeeft dat ik zgn "tekeer ga" 


Hoe Joke de schuld afschuift op mij


Wat tevens victim blaming is. 


Wanneer Joke het niet eens is met mijn conclusies over Jan. 


En hier de gangbare richtlijnen voor allyship. Dit zou basiskennis moeten zijn voor antiracisten maar slechts weinige witte activisten leven dit na. Als Joke dit serieus had genomen had ze veel van haar woorden niet opgeschreven.


Veel van Jokes gedrag komt hieruit voort